სემინარი აუდიტორებისათვის – „აუდიტის სტანდარტები და მათ მიღმა“

7 თებერვალს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივითა და საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ორგანიზებით, გაიმართა სემინარი აუდიტორებისთვის

სრულად

სემინარი აუდიტორებისათვის – „აუდიტის სტანდარტები და მათ მიღმა“

6 თებერვალს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივითა და საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაციის ორგანიზებით, გაიმართა სემინარი აუდიტორებისთვის

სრულად

სამსახურის წარმომადგენელი უკრაინის ახლად შექმნილ საზედამხედველო ორგანოში და უკრაინის აუდიტორთა პალატაში მიიწვიეს

სამსახურის წარმომადგენელი, აუდიტორული რეესტრების საკითხებზე საქართველოს გამოცდილების გაზიარების მიზნით, მიიწვიეს უკრაინის აუდიტორთა პალატაში, რომელიც პასუხისმგებელია განავითაროს ეს სფერო უკრაინაში. ვიზიტი განხორციელდა მსოფლიო ბანკის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში აუდიტის და ფინანსური ანგარიშგების გაუმჯობესების (STAREP) რეგიონალური პროგრამის ფარგლებში

სრულად

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ განახლებული ინფორმაციების წარდგენის წესში ცვლილება

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელებული ცვლილების თანახმად, განახლებული ინფორმაციების წარდგენისას არაუგვიანეს 1 აპრილისა აუდიტორებმა/აუდიტორულმა ფირმებმა, იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული წლის განმავლობაში არ მიუღიათ შემოსავალი, შესაბამის გრაფაში უნდა ასახონ ციფრი „0“

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილებები

„ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე” ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის N17 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში 2019 წლის 28 იანვარს განხორციელდა ცვლილება

სამსახურსა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

ქუთაისში ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც ითვალსიწინებს ერთობლივი სემინარების, კონსულტაციების და პრაქტიკული კონფერენციების ჩატარებას სტუდენტთა სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების და განვითარებისთვის

სრულად