ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის მიმართულებები 2019 წლისთვის

აუდიტორული ფირმების, აუდიტორების და სხვა დაინტერესებული მხარეების საყურადღებოდ სამსახური აქვეყნებს ინფორმაციას 2019 წლის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის დაგეგმილი მიმართულებების შესახებ, სადაც ასევე ასახულია მონიტორინგის სახეები, ვადები, მონიტორინგის დაწყების ინდიკატორები და მონიტორინგის პროცესები (იხილეთ ბმული)

სამსახურის ვებგვერდზე ფასს სტანდარტების ფონდის მიერ გამოცემული „რედაქციული ხასიათის შესწორებები“ განთავსდა

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის (IFRS Foundation) მიერ გამოცემულ დოკუმენტში - „რედაქციული ხასიათის შესწორებები“- მოცემულია მხოლოდ სავალდებულო და ძირითად არასავალდებულო ტექსტებში შესატანი შესწორებები, როგორიცაა დასკვნის საფუძვლები, საილუსტრაციო მაგალითები და დანერგვის სახელმძღვანელო მითითებები

სრულად

IFIAR-მა ახალი კვლევის შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა

აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) ანგარიში IFIAR-ის წევრი ქვეყნების (მათ შორის, საქართველოს) აუდიტის მარეგულირებელი ორგანოების საზედამხედველო საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევას შეეხება

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში 2018 წლის 27 დეკემბერს განხორციელდა ცვლილება

სამსახურის წარმომადგენლები ნიდერლანდების საზედამხედველო ორგანოს, AFM-ის წარმომადგენლებს შეხვდნენ

ამსტერდამში, მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის ორგანიზებით, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დელეგაციისთვის ნიდერლანდების ფინანსური ბაზრების ორგანოს (AFM) წარმომადგენლებმა გამართეს სამუშაო შეხვედრები და სემინარი

სრულად

დასრულდა მსს ფასს სტანდარტში ტრენერების გადამზადება

სამსახურის ინიციატივითა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის - „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G) - ფარგლებში, ჩატარდა ტრენინგი, რომელიც მიზნად ისახავს  ტრენერების კვალიფიკაციისა  ამაღლებას მსს ფასს სტანდარტის მიმართულებით

სრულად