2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრების ელექტრონული ფორმით წარმოების წესების თაობაზე ორი შეხვედრა გამართა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა, 25 და 29 მაისს, პროფესიული მომსახურების გამწევ ბუღალტრებთან და საბუღალტრო ფირმებთან საინფორმაციო სახის ორი დისტანციური შეხვედრა გამართა. შეხვედრებს ჯამში 300-მდე დაინტერესებული პირი დაესწრო. 

შეხვედრის განსახილველ საკითხს წარმოადგენდა წესი ,,პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების წესის, მათი სტრუქტურისა და ფორმის, მათში ასახული ინფორმაციის ნუსხის და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის დამტკიცების თაობაზე“ და რეესტრების ელექტრონული ფორმით წარმოების საკითხები. შეხვედრებზე დამსწრეები რეესტრში რეგისტრაციის პროცესს გაეცნენ. 

აღნიშნული წესი, წესი მიზნად ისახავს „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში სამსახურის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული ანგარიშვალდებული პირების იდენტიფიცირებას და აღრიცხვას, რაც ხელს შეუწყობს ერთი მხრივ აღნიშნული პირების ცნობიერების ამაღლებასა და მათ მიერ კანონთან და საერთაშორისო რეკომენდაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის გამარტივებას, ხოლო მეორე მხრივ სამსახურის გამართულ რისკზე დაფუძნებულ ზედამხედველობას ეფექტიანი სამართლებრივი მექანიზმებით.