სახელმძღვანელოებიბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წევრი ორგანიზაციის (ბაფ) მიერ სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და გამოცემული:


სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო ზომის აუდიტორულ ფირმებში ხარისხის კონტროლის სტანდარტების დანერგვის შესახებ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო საწარმოთა აუდიტში. ტომი I აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო საწარმოთა აუდიტში. ტომი II აუდიტის, მიმოხილვის, კომპილაციისა და შეთანხმებული პროცედურების მომსახურებების შედარება შეთანხმებული პროცედურების გარიგებები პრაქტიკის მოდელები, ასოციაციები და ქსელური სისტემა კომპილაციური გარიგების სახელმძღვანელო ფირმის საქმიანობის დაგეგმვა კლიენტებთან ურთიერთობის მართვა ფირმის შენება და გაფართოება სამართალმემკვიდრეობის დაგეგმვა რისკის მართვა ადამიანური რესურსები: საკადრო სტრატეგიის შემუშავება ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 1: ხუთი ძირითადი პრინციპი ტექნოლოგიების გამოყენება ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა - ნაწილი 2: კონცეპტუალური საფუძვლები - ნაბიჯი 1 ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა ნაწილი 3: კონცეპტუალური საფუძვლები - ნაბიჯი 2

ა(ა)იპ “ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის” მიერ თარგმნილი და გამოცემული:


აუდიტის ხარისხი - დირექტორის სახელმძღვანელო გზამკვლევი აუდიტის კომიტეტის შესახებ აუდიტორული ფირმის მართვის კოდექსი აუდიტის ხარისხის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნების ჩარჩო საფუძვლები


დიგიტალიზაციის და საქმიანობის დივერსიფიკაციის მოკლე სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო პრაქტიკის მქონე ფირმებისთვის


სარეკომენდაციო მითითება ფასს სტანდარტების პირველად გამოყენებასთან დაკავშირებით მსს ფასს-ის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგება ქართულ ენაზე IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელო საწარმოს ზომითი კატეგორიის განსაზღვრის სახელმძღვანელო სარეკომენდაციო მითითება მსს ფასს სტანდარტის პირველად გამოყენებასთან დაკავშირებით სარეკომენდაციო მითითება 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებისთვის ფასს სტანდარტების პრაქტიკის დებულება 2 – "არსებითობის განსჯა" სარეკომენდაციო მითითება ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებითახალი


სამსახურის ინიციატივითა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G)-ის ფარგლებში შემუშავებული მასალები