სახელმძღვანელოებიაუდიტი

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წევრი ორგანიზაციის (ბაფ) მიერ სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და გამოცემული:
ფინანსური ანგარიშგებასამსახურის ინიციატივითა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G)-ის ფარგლებში შემუშავებული მასალები
მმართველობის ანგარიშგება
პროფესიული განათლება
პროფესიული ორგანიზაციები