სახელმძღვანელოებიაუდიტი

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წევრი ორგანიზაციის (ბაფ) მიერ სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და გამოცემული:
ფინანსური ანგარიშგება
მმართველობის ანგარიშგება
პროფესიული განათლება
პროფესიული ორგანიზაციები