ამოქმედდა აუდიტორული საქმიანობის მარეგულირებელი საერთაშორისო სტანდარტების ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების ბრძანება

ქართულ ენაზე შემოღებული აუდიტორული მომსახურების სტანდარტები და პროფესიული ეთიკის კოდექსი განთავსდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებგვერდზე

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლები სავაჭრო-სამრეწველო პალატის საბჭოს სხდომას დაესწრნენ

2017 წლის 6 დეკემბერს, თბილისში, სასტუმრო „მილენიუმ ბილტმორში“ გაიმართა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის საბჭოს სხდომა, რომელსაც სამსახურის წარმომადგენლები დაესწრნენ 

სრულად

მორიგი ღონისძიება მსს ფასს (IFRS for SMEs) სტანდარტების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით

2017 წლის 5 დეკემბერს, სამსახურმა საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით, მცირე და საშუალო საწარმოთა ფასს სტანდარტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული რიგით მეხუთე ღონისძიება გამართა

სრულად

სამსახურისა და მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით რეფორმისა და მსს ფასს შესახებ ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები გაიმართა

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისა და მსოფლიო ბანკის CFRR ცენტრის ორგანიზებით ორი ღონისძიება გაიმართა მიმდინარე რეფორმის და მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის თაობაზე

სრულად

ჩატარდა სემინარი ფასს სტანდარტების აკადემიური სწავლების თაობაზე

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა, მსოფლიო ბანკთან ერთად და IFRS foundation-ის პარტნიორობით, ღონისძიება გამართა ფასს სტანდარტების აკადემიური სწავლების თაობაზე

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

სამსახურის უფროსის 2017 წლის 18 სექტემბრის N15 ბრძანებით დამტკიცებულ "სუბიექტების მიერ ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის, მესამე კატეგორიის საწარმოს მიერ ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სახით წარდგენის, წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების, ანგარიშგების პორტალის სტრუქტურისა და მომხმარებელთა რეგისტრაციის წესში", "ფინანსური ანგარიშგების ფორმებში" და "კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების ფორმებში" განხორციელდა ცვლილება