საგამოცდო პროცესი

სარეგისტრაციო N აღიარების თარიღი ორგანიზაციის სახელწოდება
SARAS-EXP-0001 23/07/2018 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა
ფედერაცია
სრულად