საგამოცდო პროცესი

სარეგისტრაციო N აღიარების თარიღი ორგანიზაციის სახელწოდება
SARAS-EXP-0001 28/05/2020 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია სრულად