ხშირად დასმული კითხვები - აუდიტი

საშემფასებლო მომსახურების განსახორციელებლად აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაცია საჭირო არ არის. პირთათვის საშემფასებლო მომსახურების გაწევის უფლების მინიჭებასა და სერტიფიცირებულ შემფასებელთა რეესტრების წარმოებას ახორციელებენ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – ,,აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის“ მიერ აკრედიტებული შემფასებელთა სერტიფიკაციის ორგანოები. იხ. ბმული
რეგისტრაციის ბოლო ვადა არ არის განსაზღვრული. ამასთან, უნდა მოხდეს კანონის მე-13 მუხლის პირველი პუნქტისა და 28-ე მუხლის მე-4 პუნქტის გათვალისწინება.
თქვენ შეგიძლიათ ერთდროულად წარადგინოთ ფიზიკური და იურიდიული პირების რეგისტრაციის განაცხადი, მაგრამ საყურადღებოა, რომ იურიდიული პირის (ფირმის) რეგისტრაციამდე, სავალდებულოა სამსახურის მიერ დარეგისტრირდეს ფირმაში დასაქმებული სულ მცირე ერთი გარიგების პარტნიორი მაინც.
უვადო სერტიფიკატის შემთხვევაში, მოქმედების ვადის ველს ტოვებთ ცარიელს, რაც ავტომატურად გულისხმობს, რომ თქვენი სერტიფიკატი უვადოა.
თუ თქვენ წინა წელს არ მიგიღიათ შემოსავალი, პროფესიული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების პუნქტს ტოვებთ ცარიელს.
არა, ხელფასები არ უნდა ასახოთ პროფესიული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების პუნქტში. თქვენ უნდა ასახოთ მხოლოდ ის შემოსავალი, რომელიც მიიღეთ ინდივიდუალურად განხორციელებული აუდიტორული საქმიანობიდან.
ასეთ შემთხვევაში სამსახურს წარუდგინეთ წერილი მატერიალური ფორმით (უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და ბეჭდით (მისი არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული), სადაც მიუთითებთ თქვენი შეცდომის შესახებ.

 

ხშირად დასმული კითხვები - ანგარიშგება

საწარმოს ზომითი კატეგორია განისაზღვრება საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აქტივების ჯამური ღირებულების, შემოსავლისა და საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის მიხედვით. საწარმოს ზომითი კატეგორიის დასადგენად იხილეთ ზომითი კატეგორიის განმსაზღვრელი.
ჯგუფის ზომითი კატეგორია განისაზღვრება მშობელი საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს კონსოლიდაციის წესით გამოანგარიშებული აქტივების ჯამური ღირებულების, შემოსავლისა და საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის მიხედვით. ჯგუფის ზომითი კატეგორიის დასადგენად იხილეთ ზომითი კატეგორიის განმსაზღვრელი.
საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია უნდა განისაზღვროს 2016 წლის საანგარიშგებო პერიოდისთვის და შემდგომ პერიოდებში.
თუ სუბიექტი/ჯგუფი 2 უწყვეტი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს აღარ აკმაყოფილებს ზომითი კატეგორიების მიმართ დადგენილი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს, საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია შეიცვლება. თუ ზომითი კატეგორია წინა საანგარიშგებო პერიოდთან შედარებით ორი ან მეტი კატეგორიით გაიზარდა ზემომოცემული წესი არ გამოიყენება და საწარმოს/ჯგუფის ზომითი კატეგორია საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებისთანავე შეიცვლება.
„ბუღალტრული აღრიცვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, საბიუჯეტო ორგანიზაცია არ წარმოადგენს სუბიექტს, შესაბამისად ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წინაშე ანგარიშგების ვალდებულება არ აქვს.
ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც აკმაყოფილებს მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, წარმოადგენს სუბიექტს და მასზე ვრცელდება კანონით დადგენილი შესაბამისი მოთხოვნები.
სხვა ქვეყნის საწარმოს ფილიალი, რომელიც აკმაყოფილებს მესამე, მეორე ან პირველი კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, წარმოადგენს სუბიექტს და მასზე ვრცელდება კანონით დადგენილი მოთხოვნები.

სუბიექტი ვალდებულია ანგარიშგებები და აუდიტორული დასკვნა დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა, წარუდგინოს სამსახურს. თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს, იგი ვალდებულია სამსახურს წარუდგინოს ანგარიშგება მისი ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.
სდპ-მა, პირველი და მეორე კატეგორიების საწარმოებმა ანგარიშგებები უნდა წარადგინონ 2017 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის და შემდგომ პერიოდებში, ხოლო თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს – იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2017 წლის 31 დეკემბრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება.
მესამე და მეოთხე კატეგორიების საწარმოებმა ანგარიშგებები უნდა წარადგინონ 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის და შემდგომ პერიოდებში, ხოლო თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს – იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2018 წლის 31 დეკემბრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება, და შემდგომ პერიოდებში.

თუ „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს 2012 წლის 29 ივნისის კანონის შესაბამისად, სავალდებულო აუდიტს ექვემდებარებოდით, უნდა წარმოადგინოთ 2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 2017 წლის 1 ოქტომბრისა, ხოლო თუ თქვენი საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.
2012 წლის 29 ივნისის კანონის მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით სავალდებულო აუდიტს ექვემდებარებოდა:

  • საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული სუბიექტები, რომლებსაც ევალებათ ყოველწლიური აუდიტის ჩატარება;
  • საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის   ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული სუბიექტები, რომლებსაც ევალებათ ყოველწლიური აუდიტის ჩატარება;
  • საწარმოები, რომლებიც აკმაყოფილებენ საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს;
  • საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში.
ვალდებული ხართ უზუნველყოთ ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი თუ წარმოადგენთ სდპ-ს, პირველი და მეორე კატეგორიების საწარმოებს და პირველი და მეორე კატეგორიების ჯგუფებს, ასევე კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.
ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის წესი განისაზღვრება სამსახურის მიერ.
ვალდებული ხართ უზუნველყოთ მმართველობის ანგარიშგების მომზადება და წარმოდგენა, თუ წარმოადგენთ სდპ-ს, პირველი ან მეორე კატეგორიის საწარმოს.
სდპ-მა, პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმომ მმართველობის ანგარიშგება უნდა წარმოადგინოს 2017 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის, ხოლო თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2017 წლის 31 დეკემრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება.
ვალდებული ხართ უზუნველყოთ სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების მომზადება და წარმოდგენა, თუ წარმოადგენთ სდპ-ს ან პირველი კატეგორიის საწარმოს და თქვენი საქმიანობა მოიცავს წიაღით სარგებლობას (მათ შორის, ნავთობისა და გაზის მოპოვებას) ამ ბუნებრივი წარმოშობის ტყეში ხე-ტყის დამზადებას.
სდპ-მა და პირველი კატეგორიის საწარმომ სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება უნდა წარმოადგინოს 2017 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის, ხოლო თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს - იმ საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელიც 2017 წლის 31 დეკემრის შემდგომი თარიღისთვის სრულდება.