ხშირად დასმული კითხვები

საშემფასებლო მომსახურების განსახორციელებლად აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაცია საჭირო არ არის. პირთათვის საშემფასებლო მომსახურების გაწევის უფლების მინიჭებასა და სერტიფიცირებულ შემფასებელთა რეესტრების წარმოებას ახორციელებენ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – ,,აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის“ მიერ აკრედიტებული შემფასებელთა სერტიფიკაციის ორგანოები. იხ. ბმული
რეგისტრაციის ბოლო ვადა არ არის განსაზღვრული. ამასთან, უნდა მოხდეს კანონის მე-13 მუხლის პირველი პუნქტისა და 28-ე მუხლის მე-4 პუნქტის გათვალისწინება.
თქვენ შეგიძლიათ ერთდროულად წარადგინოთ ფიზიკური და იურიდიული პირების რეგისტრაციის განაცხადი, მაგრამ საყურადღებოა, რომ იურიდიული პირის (ფირმის) რეგისტრაციამდე, სავალდებულოა სამსახურის მიერ დარეგისტრირდეს ფირმაში დასაქმებული სულ მცირე ერთი გარიგების პარტნიორი მაინც.
უვადო სერტიფიკატის შემთხვევაში, მოქმედების ვადის ველს ტოვებთ ცარიელს, რაც ავტომატურად გულისხმობს, რომ თქვენი სერტიფიკატი უვადოა.
თუ თქვენ წინა წელს არ მიგიღიათ შემოსავალი, პროფესიული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების პუნქტს ტოვებთ ცარიელს.
არა, ხელფასები არ უნდა ასახოთ პროფესიული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების პუნქტში. თქვენ უნდა ასახოთ მხოლოდ ის შემოსავალი, რომელიც მიიღეთ ინდივიდუალურად განხორციელებული აუდიტორული საქმიანობიდან.
ასეთ შემთხვევაში სამსახურს წარუდგინეთ წერილი მატერიალური ფორმით (უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და ბეჭდით (მისი არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული), სადაც მიუთითებთ თქვენი შეცდომის შესახებ.