2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

მსოფლიო ბანკის ვებინარების სერია მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმებისთვის (SMPs)