„აუდიტის კომიტეტები: შემდგომი განვითარების პერსპექტივები“ - თვინინგის პროექტის ფარგლებში ვებინარი განმეორებით გაიმართა

ვებინარის მიზანი აუდიტის კომიტეტების როლის მნიშვნელობის ხაზგასმა იყო კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების, მისი აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის და, შესაბამისად, ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებელთა ინტერესების უკეთ დაცვის ხელშეწყობაში

სრულად

მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტში ცვლილებები შევიდა

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს და სამსახურის ვებგვერდებზე მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სტანდარტის განახლებული ვერსია განთავსდა

სრულად

მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების მხარდასაჭერად, მსოფლიო ბანკმა ვებინარების სერია წამოიწყო

ვებინარების სერია იმ კრიტიკული გამოწვევების გადაჭრის გზების დემონსტრირებას დაეთმობა, რომლის წინაშეც მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმები (SMP) პანდემიის შედეგად აღმოჩნდენ

სრულად

მსოფლიო ბანკმა ბუღალტრული აღრიცხვის განათლების სფეროს ანალიზის შედეგად, სპეციალური ანგარიში მოამზადა

ანგარიშში, საქართველოს უნივერსიტეტებში ბუღალტრული აღრიცხვის კურიკულუმების განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაა შეფასებული

სრულად

კოვიდ 19-თან დაკავშირებული საიჯარო ქირის დათმობები - სამსახურმა ვებგვერდზე ფასს 16-ის შესწორებები განათავსა

IASB-ის მიერ მიღებული და გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შესწორებები - კოვიდ 19-თან დაკავშირებული საიჯარო ქირის დათმობები (ფასს 16-ის შესწორებები) - სამსახურმა ქართულ ენაზე თარგმნა და ვებგვერდზე განათავსა

სრულად

„2019 და 2020 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები“ - სამსახურის ვებგვერდზე ანგარიშგების განხილვის პრიორიტეტები გამოქვეყნდა

დოკუმენტი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სუბიექტების, მათი მომსახურე აუდიტორების, საზედამხედველო/მარეგულირებელი ორგანოებისა  და ანგარიშგებებით დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ შეიქმნა

სრულად