სამსახურის წარმომადგენელი უკრაინის ახლად შექმნილ საზედამხედველო ორგანოში და უკრაინის აუდიტორთა პალატაში მიიწვიეს

სამსახურის წარმომადგენელი, აუდიტორული რეესტრების საკითხებზე საქართველოს გამოცდილების გაზიარების მიზნით, მიიწვიეს უკრაინის აუდიტორთა პალატაში, რომელიც პასუხისმგებელია განავითაროს ეს სფერო უკრაინაში. ვიზიტი განხორციელდა მსოფლიო ბანკის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში აუდიტის და ფინანსური ანგარიშგების გაუმჯობესების (STAREP) რეგიონალური პროგრამის ფარგლებში

სრულად

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ განახლებული ინფორმაციების წარდგენის წესში ცვლილება

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელებული ცვლილების თანახმად, განახლებული ინფორმაციების წარდგენისას არაუგვიანეს 1 აპრილისა აუდიტორებმა/აუდიტორულმა ფირმებმა, იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული წლის განმავლობაში არ მიუღიათ შემოსავალი, შესაბამის გრაფაში უნდა ასახონ ციფრი „0“

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილებები

„ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე” ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის N17 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში 2019 წლის 28 იანვარს განხორციელდა ცვლილება

სამსახურსა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

ქუთაისში ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც ითვალსიწინებს ერთობლივი სემინარების, კონსულტაციების და პრაქტიკული კონფერენციების ჩატარებას სტუდენტთა სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების და განვითარებისთვის

სრულად

ქუთაისში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესახებ

ქუთაისის რეგიონალური სავაჭრო-სამრეწველო პალატის და დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამსახურმა ქუთაისში IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტისა და მისი დანერგვის ხელშეწყობის პროექტის შესახებ სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა, რისი მთავარი მიზანიც აუდიტორიისთვის IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების ახალი სტანდარტის ძირითადი პრინციპების და საკანონმდებლო მოთხოვნების გაცნობა იყო

სრულად

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის მიმართულებები 2019 წლისთვის

აუდიტორული ფირმების, აუდიტორების და სხვა დაინტერესებული მხარეების საყურადღებოდ სამსახური აქვეყნებს ინფორმაციას 2019 წლის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის დაგეგმილი მიმართულებების შესახებ, სადაც ასევე ასახულია მონიტორინგის სახეები, ვადები, მონიტორინგის დაწყების ინდიკატორები და მონიტორინგის პროცესები (იხილეთ ბმული)