ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

2 ოქტომბრის ჩათვლით, ანგარიშვალდებული სუბიექტებისთვის მიმდინარეობს ანგარიშგების წარდგენის პროცესი

ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.   

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტებში ცვლილებები განხორციელდა

ცვლილებები გამოწვეულია ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტებით ჩანაცვლებით და ემსახურება რეფორმის მიზნებთან დაახლოებას

სრულად

სამსახურსა და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციას (IFC) შორის ხელშეკრულება გაფორმდა

თანამშრომლობის მიზანია, სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერება გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის (ESG) ანგარიშგების საკითხებში. ასევე, საქართველოში უკეთესი მდგრადობის შესახებ ანგარიშგების განვითარება, მათ შორის ESG-ის კუთხით.

სრულად

სამსახური ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის" შესახებ სახელმძღვანელოს აქვეყნებს.

ევროკავშირის პროექტის - „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PAR) - ის ფარგლებში,, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის" სახელმძღვანელო შეიქმნა.

სრულად

სამსახური 2023-2026 წლების სტრატეგიას აქვეყნებს

სტრატეგია ასახავს სამსახურის მიზნებს კაპიტალის ბაზრის განვითარებისა და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის ხელშეწყობის, პროფესიისადმი ნდობის ამაღლების, ევროკანონმდებლობასთან ეტაპობრივი და დინამიური დაახლოებისა და სამსახურის ორგანიზაციული მდგრადობის უზრუნველსაყოფის კუთხით. 

სრულად

კანონიერ ძალაში შევიდა სამსახურის მიერ, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიმართულებით განგრძობითი განათლების საკითხზე შემუშავებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

სამსახურის მიერ შემუშავებული კანონქვემდებარე აქტები ანგარიშვალდებულ პირთა ცნობიერების ამაღლებას და მათ კანონთან შესაბამისი მომსახურების გაწევაში დახმარებას ისახავს მიზნად. 

 

სრულად