ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

განგრძობითი განათლება

წელი სარეგისტრაციო N აღიარების თარიღი მოქმედების ვადა ორგანიზაციის სახელწოდება მიზნობრიობა
2023 SARAS-CPD-017/23 05/07/2023 31/12/2023 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია აუდიტორებისთვის
2023 SARAS-CPD-018/23 05/07/2023 31/12/2023 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია ბუღალტრებისთვის
2023 SARAS-CPD-019/23
27/07/2023 31/12/2023 საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაცია აუდიტორებისთვის