განგრძობითი განათლება

წელი სარეგისტრაციო N აღიარების თარიღი მოქმედების ვადა ორგანიზაციის სახელწოდება
2018 SARAS-CPD-004/18
31/08/2018 31/12/2018 საქართველოს აუდიტორთა,ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაცია
2018 SARAS-CPD-005/18 31/08/2018 31/12/2018 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია
2018 SARAS-CPD-006/18
31/08/2018 31/12/2018 საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოება