განგრძობითი განათლება

წელი სარეგისტრაციო N აღიარების თარიღი მოქმედების ვადა ორგანიზაციის სახელწოდება
2019 SARAS-CPD-007/19 06/09/2019 31/12/2019 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია
2019 SARAS-CPD-008/19 26/09/2019 31/12/2019 საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაცია
2019

SARAS-CPD-009/19

01/11/2019 31/12/2019

საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოება