განგრძობითი განათლება

წელი სარეგისტრაციო N აღიარების თარიღი მოქმედების ვადა ორგანიზაციის სახელწოდება მიზნობრიობა
2020 SARAS-CPD-008/20 16/07/2020 31/12/2020 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია აუდიტორებისთვის
2020 SARAS-CPD-009/20 24/07/2020 31/12/2020 საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაცია აუდიტორებისთვის
2020

SARAS-CPD-010/20

30/07/2020 31/12/2020 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია ბუღალტრებისთვის