განგრძობითი განათლება

წელი სარეგისტრაციო N აღიარების თარიღი მოქმედების ვადა ორგანიზაციის სახელწოდება მიზნობრიობა
2022 SARAS-CPD-014/22 16/06/2022 31/12/2022 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია ბუღალტრებისთვის
2022 SARAS-CPD-015/22 16/06/2022 31/12/2022 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია აუდიტორებისთვის