მისია და ხედვა

მისია: 
სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების ხელშეწყობის მიზნით ვქმნით ფინანსური და მმართველობითი ინფორმაციის შემცველ სივრცეს, რომლის სანდოობის ხარისხს ვზრდით საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული საზედამხედველო სისტემის მეშვეობით

ხედვა:
საქართველო გახდეს კიდევ უფრო გამჭირვალე და მიმზიდველი ქვეყანა  ბიზნესისა და დასაქმებისთვის

ღირებულებები:

  • ვიყოთ პატიოსნები, ობიექტურები და მიუკერძოებლები როგორც პიროვნულ, ასევე ორგანიზაციულ დონეზე
  • ყურადღებით მოვეპყროთ დაინტერესებული მხარეების საჭიროებებსა და მოვახდინოთ დროული რეაგირება უკუკავშირზე
  • ხელი შევუწყოთ სწავლებას,  ხარისხის ზრდას და განვითარებას
  • მოვიკვლიოთ და დავნერგოთ საუკეთესო საზედამხედველო პრაქტიკა
  • ვიყოთ ღია თანამშრომლობისთვის საერთო მიზნების მისაღწევად