ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

რესურსები აუდიტის კომიტეტებისთვის

აუდიტის კომიტეტების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური მოიძიებს, თარგმნის და შეიმუშავებს სარეკომენდაციო ხასიათის სახელმძღვანელო დოკუმენტებს აუდიტის კომიტეტებისთვის.


აუდიტის კომიტეტის წესდების ნიმუშები

სახელმძღვანელოები

თანამშრომლობა აუდიტის ზედამხედველობის ორგანიზაციასთან

აუდიტის ხარისხის ინდიკატორები

სასარგებლო ბმულები