2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

რესურსები აუდიტის კომიტეტებისთვის

აუდიტის კომიტეტების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური მოიძიებს, თარგმნის და შეიმუშავებს სარეკომენდაციო ხასიათის სახელმძღვანელო დოკუმენტებს აუდიტის კომიტეტებისთვის.


აუდიტის კომიტეტის წესდების ნიმუშები

სახელმძღვანელოები

თანამშრომლობა აუდიტის ზედამხედველობის ორგანიზაციასთან

აუდიტის ხარისხის ინდიკატორები

სასარგებლო ბმულები