პროფესიული განათლება

"სერტიფიცირების გამარტივებული წესი" განსაზღვრავს სერტიფიცირების გამარტივებულ პროცედურებს იმ პირთათვის, რომლებიც არანაკლებ 7 წლის განმავლობაში ასრულებდნენ გარიგების პარტნიორის უფლებამოსილებას "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონის ამოქმედებამდე და არ არიან სერტიფიცირებული ბუღალტრები ამავე კანონის შესაბამისად.