პროფესიული განათლება

შეგახსენებთ, რომ ნორმატიული აქტის კონსოლიდირებული (საბოლოო) ვერსიის ნახვა შესაძლებელია საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ოფიციალურ ვებგვერდზე დადგენილი წესით.