სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 25 სექტემბრის Nნ-16 ბრძანებით დამტკიცებულ ,,პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტისა და სასერტიფიკაციო პროგრამებისა და საგამოცდო პროცესის აღიარების წესში” 2018 წლის 18 ივლისს განხორციელდა ცვლილება.

ბათუმში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის გამიზნული ღონისძიებები გაიმართა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისა და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოების, საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებისა და მათი მომსახურე აუდიტორებისთვის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმის შესახებ ცნობიერების ამაღლების პრეზენტაციები გაიმართა

სრულად

სამსახურის ვებგვერდზე მმართველობის ანგარიშგებაზე აუდიტორის დასკვნის ფორმასთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო მითითება განთავსდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შემუშავებული სარეკომენდაციო მითითება მმართველობის ანგარიშგებაზე აუდიტორის დასკვნის ფორმასთან დაკავშირებით, სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტებში განხორციელდა ცვლილება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის  2017 წლის 4 დეკემბრის №ნ-24, 2017 წლის 26 დეკემბერის №ნ-26, 2017 წლის 31 ოქტომბრის №ნ-17 ბრძანებებში განხორციელდა ცვლილებები

განახლებული ფასს სტანდარტები ქართულ ენაზე

სამსახურის ვებგვერდზე უკვე ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე თარგმნილი ფასს სტანდარტების განახლებული, 2018 წლის ვერსია

სრულად

სამსახურის 2017 წლის ანგარიში

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2017 წლის ანგარიში

სრულად