დამტკიცდა სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრის წარმოების წესი

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2020 წლის 29 აპრილის №ნ-4 ბრძანების საფუძველზე დამტკიცდა „სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრის წარმოების წესი“

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„განგრძობითი განათლების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 18 აგვისტოს №ნ-13 ბრძანებაში განხორციელდა ცვლილება
 

ბუღალტრებთან პირველი დისტანციური შეხვედრა გაიმართა

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, COVID-19-ის მიერ შექმნილი გარემოებების გათვალისწინებით, დაინტერესებულ მხარეებთან დისტანციური შეხვედრების ჩატარებას გეგმავს სფეროსთვის აქტუალური საკითხების განსახილველად

სრულად

ეროვნულ ბანკს ანგარიშვალდებული კომპანიების ფინანსური ანგარიშგებები reportal.ge-ის მეშვეობით წარედგინება

2020 წლიდან, ერთი ფანჯრის პრინციპის გამოყენებით, "ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული წლიური და ნახევარწლიური ფინანსური ანგარიშგებები საქართველოს ეროვნულ ბანკს ანგარიშგების ვებგვერდის მეშვეობით ელექტრონულად წარედგინება

სრულად

IFAC-მა აუდიტორებისთვის COVID-19-ის გავლენის თაობაზე საგანგებო პრაქტიკული მითითება გამოაქვეყნა

IFAC-მა, COVID 19-ის პანდემიის გავლენის შედეგად შექმნილ ცვალებად გარემოში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტული საკითხების შესახებ, აუდიტორებისთვის საგანგებო პრაქტიკული მითითება გამოაქვეყნა. მითითება მოიცავს, როგორც იმ საკითხებს, თუ როგორ უნდა შეცვალონ ესა თუ ის მიდგომა აუდიტორებმა, ასევე, გამოყოფს შესაბამის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც სპეციფიკური საკითხების განხილვისას უნდა იქნას გათვალისწინებული. 

სამსახური საგანგებო პრაქტიკული მითითების ქართულ თარგმანს გთავაზობთ. 

საგადასახადო ადმინისტრირების ოპტიმიზაციისთვის შემოსავლების სამსახურთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

შემოსავლების სამსახურსა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს შორის, საგადასახადო ადმინისტრირების ოპტიმიზაციის მიზნით, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

სრულად