2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ვაკანსიები

სამსახურს მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს სახელმწიფო ზედამხედველობასა და განვითარებაში.

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:

- აუდიტორების/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმების სახელმწიფო რეესტრის წარმოება;
- საწარმოების ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგებების ვებგვერდის წარმოება;
- კანონით განსაზღვრული ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის სტანდარტების, წესების სამოქმედოდ შემოღება;
- აუდიტორული მომსახურების ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი;
- სასერტიფიკაციო პროგრამების, საგამოცდო პროცესებისა და განგრძობითი განათლების პროგრამების აღიარება და ამ მომსახურებების განმხორციელებლ პირთა მონიტორინგი.


სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს კანონიერების, პიროვნების ღირსების, პატივისცემის, სამართლიანობისა და საჯაროობის პრინციპებზე დაყრდნობით.

ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში სამსახური გთავაზობთ:

- პროფესიული და კარიერული განვითარების საშუალებას
- თანამედროვე სამუშაო გარემოსა და შემოქმედებით ატმოსფეროსპოზიცია ბმული ვადა

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მეთოდოლოგიის, კონსულტაციებისა და რეესტრების წარმოების მიმართულება)

ბმული

18.06.2024

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მეთოდოლოგიისა და განგრძობითი განათლების მიმართულება)

ბმული

18.06.2024

სამსახურის აპარატის საბჭოს სამართლებრივი მხარდაჭერისა და სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი (იურიდიული კონსულტანტი)

ბმული

16.06.2024