ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

ვაკანსიები

სამსახურს მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს სახელმწიფო ზედამხედველობასა და განვითარებაში.

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:

- აუდიტორების/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმების სახელმწიფო რეესტრის წარმოება;
- საწარმოების ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგებების ვებგვერდის წარმოება;
- კანონით განსაზღვრული ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის სტანდარტების, წესების სამოქმედოდ შემოღება;
- აუდიტორული მომსახურების ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი;
- სასერტიფიკაციო პროგრამების, საგამოცდო პროცესებისა და განგრძობითი განათლების პროგრამების აღიარება და ამ მომსახურებების განმხორციელებლ პირთა მონიტორინგი.


სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს კანონიერების, პიროვნების ღირსების, პატივისცემის, სამართლიანობისა და საჯაროობის პრინციპებზე დაყრდნობით.

ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში სამსახური გთავაზობთ:

- პროფესიული და კარიერული განვითარების საშუალებას
- თანამედროვე სამუშაო გარემოსა და შემოქმედებით ატმოსფეროსპოზიცია ბმული ვადა

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მეთოდოლოგიის, ბაზებისა და რეესტრის წარმოების მიმართულება)

ბმული

19.02.2024

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (განგრძობითი განათლებისა და რეესტრის წარმოების მიმართულება)

ბმული

19.02.2024

იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

ბმული

16.02.2024

აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის მონიტორინგისა და მოკვლევის სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - აუდიტის ზედამხედველობის ინსპექტორი

ბმული

14.02.2024