2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავესარედაქციო ცვლილება

გასული პერიოდის ფინანსური ინფორმაციის აუდიტი

200-299 ზოგადი პრინციპები და პასუხისმგებლობები

300-499 რისკის შეფასება და შეფასებულ რისკზე რეაგირება

500-599 აუდიტორული მტკიცებულება

600-699 სხვების მიერ შესრულებული სამუშაოს გამოყენება

700-799 აუდიტორული დასკვნები და დასკვნის შედგენა

800-899 სპეციალიზებული სფეროები

აუდიტის საერთაშორისო პრაქტიკის შენიშვნები

ახალი და გადასინჯული სტანდარტები, რომლებიც ჯერ არ არის ძალაში შესული

გასული პერიოდების ფინანსური ინფორმაციის აუდიტი და მიმოხილვა

2000-2699 მიმოხილვის გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტები (მისს)

მარწმუნებელი გარიგებები, გასული პერიოდის ფინანსური ინფორმაციის აუდიტის და მიმოხილვის გარდა

3000-3699 მარწმუნებელი გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტები (მგსს)

3400-3699 სპეციფიკური სტანდარტები

დაკავშირებული მომსახურება

4000-4699 დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტები (დასს)

ცნობარის დამატებები

აუდიტის ხარისხი

მარწმუნებელი გარიგებების სტრუქტურული საფუძვლები

ტერმინების გლოსარი