ხელმძღვანელობა

  • იური დოლიძე

    სამსახურის უფროსი

  • ანზორ მჟავანაძე

    აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი

  • დავით მჭედლიძე

    ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი