2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ხელმძღვანელობა

 • დავით მჭედლიძე

  სამსახურის უფროსი

 • ლელა ხუჭუა

  ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგებისა ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი

 • ზაზა რუხაია

  სამსახურის აპარატის ხელმძღვანელი

 • თამარ მარგიშვილი

  იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

 • თორნიკე ძაგნიძე

  აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

 • ნათია გლოველი

  ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი