აუდიტის ზედამხედველობა

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების  რეესტრში რეგისტრაციით დაინტერესებულმა პირებმა ყურადღებით უნდა წაიკითხონ „ვებ-გვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესი“  და განახორციელონ შემდეგი ქმედებები:

 1. გაიარონ სამსახურის ვებ-გვერდზე  რეგისტრაცია ელ-ფოსტის და პაროლის ასახვით და შემდეგ ავტორიზაცია:

 2. შენიშვნა: იურიდიული პირის შემთხვევაში, დამსაქმებელმა და დასაქმებულმა ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის პროცესი და სამსახურისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა შეიძლება დაიწყონ ერთდროულად. თუმცა, საყურადღებოა, რომ იურიდიული პირის (ფირმის) რეგისტრაციამდე, სავალდებულოა სამსახურის მიერ დასრულდეს ამ ფირმაში დასაქმებული ერთი მაინც გარიგების პარტნიორის სარეგისტრაციო წარმოება.

 3. ავტორიზაციის შემდეგ, ელექტრონულად შეავსონ სარეგისტრაციო განაცხადი „ვებ-გვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის“ მიხედვით.

 4. შენიშვნა:  ვებ-გვერდზე ელექტრონული სარეგისტრაციო განაცხადის შევსებისას (ღილაკით - „გადაგზავნა“-ს დაჭერამდე) შესაძლებელია ნებისმიერ დროს განაცხადის შევსების შეჩერება და სისტემიდან  გამოსვლა (ღილაკით - „გამოსვლა“). შევსებული ინფორმაცია იქნება დამახსოვრებული და შესაძლებელი იქნება  ნებისმიერ დროს განაცხადის შევსების განახლება. ამისათვის საჭირო იქნება მხოლოდ ვებ-გვერდზე ავტორიზაცია, რაც გულისხმობს ელ-ფოსტის და პაროლის მითითებას.

 5. გადააგზავნონ ელექტრონული სარეგისტრაციო განაცხადი და ამის შემდეგ ამობეჭდონ იგი მატერიალური სახით.

 6. შენიშვნა:  სარეგისტრაციო განაცხადის ამობეჭდვა წარსადგენად შესაძლებელი იქნება მხოლოდ სარეგისტრაციო განაცხადის სისტემაში გადაგზავნის შემდეგ (ღილაკით „გადაგზავნა“). გადაგზავნის შემდეგ მასში ასახული ინფორმაცის შეცვლა შუეძლებელი გახდება. შესაძლებელი იქნება მხოლოდ უკვე შევსებული განაცხადის დათვალიერება. სარეგისტრაციო განაცხადში ნებისმიერი ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში (მათ შორის რეგისტრაციის შემდგომ სარეგისტრაციო მონაცემების ცვლილებების და განახლებადი ინფორმაციის წარდგენისას) სამსახურში უნდა წარდგენილ იქნას დამატებითი განაცხადი, მატერიალური სახით, მე-5 პუნქტში მითითებულ მისამართებზე.

 7. შეასრულონ სარეგისტრაციო განაცხადთან ერთად წარსადგენი დამადასტურებელი დოკუმენტების მოთხოვნა  და ამობეჭდილი სარეგისტრაციო განაცხადის შესაბამის ველში მიუთითონ თანდართული დოკუმენტების გვერდების რაოდენობა.

 8. ხელი მოაწერონ ამობეჭდილ სარეგისტრაციო განაცხადს და მოთხოვნილ დოკუმენტებთან ერთად  წარმოადგინონ მატერიალური სახით შემოსავლების სამსახურის სერვის ცენტრებში, შემდეგ მისამართებზე:

  • ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. N1
  • ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. N140ა
  • ქ. თბილისი, გულუას ქ. N4
  • ქ. თბილისი, კოსტავას გამზ.  68ა
  • ქ. ბათუმი, ფიროსმანის ქ. N5ა
  • ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. N5
  • ქ. ზუგდიდი, გამარჯვების ქ. N1
  • ქ. რუსთავი, კოსტავას N36
  • ქ. ფოთი, დ. თავდადებულის N4
  • ქ. ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N5
  • ქ. ახალციხე, პ. ნათენაძის ქ. N54
  • ქ. თელავი, აღმაშენებლის გამზ. N41
  • ქ. გორი, სამეფოს ქ. N50


შენიშვნა : შემოსავლების სამსახურის სერვის ცენტრებში წარდგენილ სარეგისტრაციო განაცხადებს და თანდართულ დოკუმენტებს ჩაიბარებს უფლებამოსილი თანამშრომელი, რომელიც  დაადასტურებს საბუთების მიღებას.

2016 წლის 1 ივნისიდან სამსახურის მიერ კანონით განსაზღვრული საერთაშორისო სტანდარტების სამოქმედოდ შემოღებამდე გამოიყენება ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წევრი ორგანიზაციის მიერ სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და გამოცემული ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტების (ISQC) ბოლო ვერსია.

აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას უფლება აქვს, გამოიყენოს ზემოთხსენებული სტანდარტების მოქმედი ინგლისურენოვანი რედაქცია.

2016 წლის 1 ივნისიდან სამსახურის მიერ კანონით განსაზღვრული საერთაშორისო სტანდარტების სამოქმედოდ შემოღებამდე გამოიყენება ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წევრი ორგანიზაციის მიერ სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და გამოცემული პროფესიული ეთიკის კოდექსის (IESBA code) ბოლო ვერსია.

სერტიფიცირებულ ბუღალტერს/აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას უფლება აქვს, გამოიყენოს ამ კოდექსის მოქმედი ინგლისურენოვანი რედაქცია.

2016 წლის 1 ივნისიდან სამსახურის მიერ კანონით განსაზღვრული საერთაშორისო სტანდარტების სამოქმედოდ შემოღებამდე გამოიყენება ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წევრი ორგანიზაციის მიერ სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და გამოცემული ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარი (2015 წლის გამოცემა) ბოლო ვერსია.

აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას უფლება აქვს, გამოიყენოს ამ სტანდარტების მოქმედი ინგლისურენოვანი რედაქცია.