2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

აუდიტი

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების  რეესტრში რეგისტრაციით დაინტერესებულმა პირებმა ყურადღებით უნდა წაიკითხონ "ვებ-გვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესი“ და შესაბამისი დანართები (დანართი N2, დანართი N3) და განახორციელონ შემდეგი ქმედებები:

 1. გაიარონ სამსახურის ვებ-გვერდზე  რეგისტრაცია ელ-ფოსტის და პაროლის ასახვით და შემდეგ ავტორიზაცია:

 2. შენიშვნა: იურიდიული პირის შემთხვევაში, დამსაქმებელმა და დასაქმებულმა ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის პროცესი და სამსახურისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა შეიძლება დაიწყონ ერთდროულად.

 3. ავტორიზაციის შემდეგ, ელექტრონულად შეავსონ სარეგისტრაციო განაცხადი „ვებ-გვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის“ მიხედვით.

 4. შენიშვნა:  ვებ-გვერდზე ელექტრონული სარეგისტრაციო განაცხადის შევსებისას (ღილაკით - „გადაგზავნა“-ს დაჭერამდე) შესაძლებელია ნებისმიერ დროს განაცხადის შევსების შეჩერება და სისტემიდან  გამოსვლა (ღილაკით - „გამოსვლა“). შევსებული ინფორმაცია იქნება დამახსოვრებული და შესაძლებელი იქნება  ნებისმიერ დროს განაცხადის შევსების განახლება. ამისათვის საჭირო იქნება მხოლოდ ვებ-გვერდზე ავტორიზაცია, რაც გულისხმობს ელ-ფოსტის და პაროლის მითითებას.

 5. გადააგზავნონ ელექტრონული სარეგისტრაციო განაცხადი და ამის შემდეგ ამობეჭდონ იგი მატერიალური სახით.

 6. შენიშვნა:  სარეგისტრაციო განაცხადის ამობეჭდვა წარსადგენად შესაძლებელი იქნება მხოლოდ სარეგისტრაციო განაცხადის სისტემაში გადაგზავნის შემდეგ (ღილაკით „გადაგზავნა“). გადაგზავნის შემდეგ მასში ასახული ინფორმაცის შეცვლა შუეძლებელი გახდება. შესაძლებელი იქნება მხოლოდ უკვე შევსებული განაცხადის დათვალიერება. სარეგისტრაციო განაცხადში ნებისმიერი ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში (მათ შორის რეგისტრაციის შემდგომ სარეგისტრაციო მონაცემების ცვლილებების და განახლებადი ინფორმაციის წარდგენისას) სამსახურში უნდა წარდგენილ იქნას დამატებითი განაცხადი, მატერიალური სახით, მე-5 პუნქტში მითითებულ მისამართებზე.

 7. შეასრულონ სარეგისტრაციო განაცხადთან ერთად წარსადგენი დამადასტურებელი დოკუმენტების მოთხოვნა  და ამობეჭდილი სარეგისტრაციო განაცხადის შესაბამის ველში მიუთითონ თანდართული დოკუმენტების გვერდების რაოდენობა.

 8. უფლებამოსილმა პირმა ხელი მოაწეროს ამობეჭდილ სარეგისტრაციო განაცხადს და მოთხოვნილ დოკუმენტებთან ერთად  წარმოადგინონ მატერიალური სახით შემოსავლების სამსახურის სერვის ცენტრებში, შემდეგ მისამართებზე:

  • ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. N1
  • ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. N140ა
  • ქ. თბილისი, გულუას ქ. N4
  • ქ. თბილისი, კოსტავას გამზ.  68ა
  • ქ. ბათუმი, ფიროსმანის ქ. N5ა
  • ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. N5
  • ქ. ზუგდიდი, გამარჯვების ქ. N1
  • ქ. რუსთავი, კოსტავას N36
  • ქ. ფოთი, დ. თავდადებულის N4
  • ქ. ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N5
  • ქ. ახალციხე, პ. ნათენაძის ქ. N54
  • ქ. თელავი, აღმაშენებლის გამზ. N41
  • ქ. გორი, სამეფოს ქ. N50


შენიშვნა : შემოსავლების სამსახურის სერვის ცენტრებში წარდგენილ სარეგისტრაციო განაცხადებს და თანდართულ დოკუმენტებს ჩაიბარებს უფლებამოსილი თანამშრომელი, რომელიც  დაადასტურებს საბუთების მიღებას.


აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების რეგისტრაციის და ინფორმაციის განახლების პროცესში სამსახურისთვის მატერიალური ფორმით წარსადგენი დოკუმენტების სარეკომენდაციო ხასიათის ნიმუშები (ტიპიური ფორმები)

ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის (ხმსმ) განხორციელების წესი

ხმსმ განხოციელების წესის დანართი N4 - აუდიტორის ინიციატივით მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნის შემთხვევაში გარიგებების შესახებ სამსახურისთვის წარსადგენი ინფორმაციის ფორმა

ხმსმ განხოციელების წესის დანართი N5 - აუდიტორული ფირმის ინიციატივით მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნის შემთხვევაში გარიგებების შესახებ სამსახურისთვის წარსადგენი ინფორმაციის ფორმა

2016 წლის 1 ივნისიდან სამსახურის მიერ კანონით განსაზღვრული საერთაშორისო სტანდარტების სამოქმედოდ შემოღებამდე გამოიყენება ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წევრი ორგანიზაციის (ბაფ) მიერ სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და გამოცემული ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტების (ISQC) ბოლო ვერსია. გვერდები 41-71.

2017 წლის 11 დეკემბრიდან გამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის „ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებისა და პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ“ 04.12.2017 #ნ-24 ბრძანების საფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებული ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQC)

2019 წლის 18 ოქტომბრიდან გამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის „ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებისა და პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ“ 17.10.2019 #ნ-15 ბრძანების საფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებული ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQC)

2022 წლის 14 მაისიდან გამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის „ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებისა და პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ“ 11.05.2022 #ნ-4 ბრძანების საფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებული ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQC), ხოლო 2022 წლის 15 დეკემბრიდან ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQM) 1 და ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQM) 2

2023 წლის 30 მაისიდანგამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის „ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებისა და პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ“ 23.05.2024 #ნ-6 ბრძანების საფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებული ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQC), ხოლო 2022 წლის 15 დეკემბრიდან ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQM) 1 და ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQM) 2

2024 წლის 24 მაისიდან გამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის „ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ“ 29.05.2023 #ნ-7 ბრძანების საფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებული ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQM) 1 და ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQM) 2


აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას უფლება აქვს, გამოიყენოს ზემოთხსენებული სტანდარტების მოქმედი ინგლისურენოვანი რედაქცია.

2016 წლის 1 ივნისიდან სამსახურის მიერ კანონით განსაზღვრული საერთაშორისო სტანდარტების სამოქმედოდ შემოღებამდე გამოიყენება ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წევრი ორგანიზაციის (ბაფ) მიერ სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და გამოცემული პროფესიული ეთიკის კოდექსის (IESBA code) ბოლო ვერსია.

2017 წლის 11 დეკემბრიდან გამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის „ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებისა და პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ“ 04.12.2017  #ნ-24 ბრძანების  საფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებული პროფესიული ეთიკის კოდექსი (IESBA code)

2019 წლის 18 ოქტომბრიდან გამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის „ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებისა და პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ“ 17.10.2019 #ნ-15 ბრძანების საფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებული პროფესიული ეთიკის კოდექსი (IESBA code)

2022 წლის 14 მაისიდან გამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის „ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებისა და პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ“ 11.05.2022 #ნ-4 ბრძანების საფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებული პროფესიული ეთიკის კოდექსი (IESBA code)

2022 წლის 23 ნოემბრიდან გამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის „პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ“ 22.11.2022 #ნ-11 ბრძანების საფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებული პროფესიული ეთიკის კოდექსი (IESBA code)

2023 წლის 30 მარტიდან გამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის „პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ“ 28.03.2023 #ნ-2 ბრძანების საფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებული პროფესიული ეთიკის კოდექსი (IESBA code)

2024 წლის 24 მაისიდან გამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის „პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღების შესახებ“ 23.05.2024 #ნ-7 ბრძანების საფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებული პროფესიული ეთიკის კოდექსი (IESBA code)


აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას უფლება აქვს, გამოიყენოს ზემოთხსენებული სტანდარტების მოქმედი ინგლისურენოვანი რედაქცია.

2016 წლის 1 ივნისიდან სამსახურის მიერ კანონით განსაზღვრული საერთაშორისო სტანდარტების სამოქმედოდ შემოღებამდე გამოიყენება ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) წევრი ორგანიზაციის (ბაფ) მიერ სახელმწიფო ენაზე თარგმნილი და გამოცემული ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარი (2015 წლის გამოცემა) (I ტომი, II ტომი, III ტომი) ბოლო ვერსია.

2017 წლის 11 დეკემბრიდან გამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 04.12.2017 #ნ-24 ბრძანების საფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებული, ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარით (2016-2017 წლების გამოცემა) გათვალისწინებული საერთაშორისო სტანდარტები (I ტომიII ტომიIII ტომი ან იხილეთ შემდეგი ბმული - "აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები" ). 

2019 წლის 18 ოქტომბრიდან გამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 17.10.2019 #ნ-15 ბრძანების საფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებული, ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარით (2018 წლის გამოცემა) გათვალისწინებული საერთაშორისო სტანდარტები (I ტომი, II ტომი, III ტომი).  

2022 წლის 14 მაისიდან გამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 11.05.2022 #ნ-4 ბრძანებისსაფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებული, ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარით (2020 წლის გამოცემა) გათვალისწინებული საერთაშორისო სტანდარტები (I ტომი, II ტომი, III ტომი).  

2023 წლის 30 მაისიდან გამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 29.05.2023 #ნ-6 ბრძანების საფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებული, ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარით (2021 წლის გამოცემა) გათვალისწინებული საერთაშორისო სტანდარტები (I ტომი, II ტომი, III ტომი).  

2024 წლის 24 მაისიდან გამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 23.05.2024 #ნ-7 ბრძანების საფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებული, ხარისხის მართვის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარით (2022 წლის გამოცემა) გათვალისწინებული საერთაშორისო სტანდარტები (I ტომი, II ტომი, III ტომი).  


აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას უფლება აქვს, გამოიყენოს ამ სტანდარტების მოქმედი ინგლისურენოვანი რედაქცია.

2023 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის #ნ-10 ბრძანების (15.11.2022) შესაბამისად დამტკიცებული აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიმართ მოკვლევის ჩატარების წესი.