2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

კვლევები

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ხელს უწყობს მისი საქმიანობის სფეროებთან დაკავშირებული კვლევების თაობაზე ინფორმაციის გავრცელებას. განთავსებული კვლევები არ წარმოადგენს სამსახურის ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტს. ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელია შესაბამისი კვლევის ავტორი.

სამსახური რეკომენდაციას უწევს კვლევების ავტორებს იხელმძღვანელონ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის (ICC)/საზოგადოებრივი აზრისა და მარკეტინგული კვლევების ევროპული ასოციაციის (ESOMAR) საერთაშორისო კოდექსით ბაზრის, აზრის, სოციალური კვლევის და მონაცემთა ანალიზის შესახებ ან სხვა აღიარებული კვლევის საერთაშორისო სტანდარტით.