ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

ტიპიური ფორმები

აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების რეგისტრაციის და ინფორმაციის განახლების პროცესში სამსახურისთვის მატერიალური ფორმით წარსადგენი დოკუმენტების სარეკომენდაციო ხასიათის ნიმუშები