სასერტიფიკაციო პროგრამა

სარეგისტრაციო N აღიარების თარიღი ორგანიზაციის სახელწოდება
SARAS-IPD-0001 23/07/2018 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია სრულად