სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში ცვლილება შევიდა

სრულად

სამსახურის საბჭოს წევრმა უკრაინის აუდიტორთა გაერთიანების საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა

კონფერენცია აუდიტის სფეროში მიმდინარე ცვლილებების და აქტუალური საკითხების მიმოხილვას დაეთმო

სრულად

სამსახურსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

მემორანდუმის მიზანი ანგარიშგება-აუდიტის სფეროს ტერმინოლოგიის და დარგობრივი მასალის თარგმანის ხარისხის ამაღლებაა

სრულად

2020 და 2021 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები

სამსახურმა საწარმოთათვის საყურადღებო დოკუმენტი შეიმუშავა, რომელშიც ის საკითხებია ასახული, რაზეც სამსახური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის განხილვის პროცესში გაამახვილებს ყურადღებას

სრულად

განახლებული სახელმძღვანელო მითითებები COVID-19-თან დაკავშირებით - გავლენა ფინანსურ და მმართველობის ანგარიშგებაზე

სახელმძღვანელო მითითებები იმ მნიშვნელოვან საკითხებს შეეხება, რომელთა წინაშეც სუბიექტები კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) ზეგავლენის შედეგად შეიძლება აღმოჩნდნენ ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების მომზადებისას

სრულად

„ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები” - მეორე გამოცემა

დოკუმენტში სამსახურის მიერ 2021 წელს განხილული ფინანსური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის განხილვის შედეგად გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობებია შეჯამებული 

სრულად