დამტკიცდა მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანებით, დამტკიცდა „მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი“

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 18 სექტემბრის Nნ-15 ბრძანებაში განხორციელდა ცვლილება

სამუშაო შეხვედრა ძირითადი დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით, მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტთან დაკავშირებით

ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივითა და დიდი ბრიტანეთის კარგი მმართველობის ფონდის მხარდაჭერით საფინანსო სექტორისთვის მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების ახალი სტანდარტის სამუშაო ვერსიის პრეზენტაცია გაიმართა

სრულად

გაიმართა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CFT) შესახებ ბუღალტრებისა და აუდიტორების ცნობიერების ამაღლებისათვის გამიზნული სემინარი

29 და 30 მაისს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის, ევროპის საბჭოს და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ორგანიზებით, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CFT) თაობაზე სემინარი გაიმართა

სრულად

ანგარიშგებების წარდგენისა და გასაჯაროების შესახებ პრეზენტაციები გაიმართა

2018 წლის 24 და 25 მაისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა გამართა პრეზენტაციები ანგარიშგებების წარდგენისა და გასაჯაროების პროცესის შესახებ

სრულად

მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის სამუშაო ვერსია ხელმისაწვდომია კომენტარებისათვის

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, დიდი ბრიტანეთის კარგი მმართველობის ფონდის (UK Good Governance Fund) მხარდაჭერით, შეიმუშავებს ფინანსური ანგარიშგების ახალ, გამარტივებულ სტანდარტს მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის

სრულად