2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

კანონიერ ძალაში შევიდა ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის მფლობელობისა და კონტროლის (მმართველობის) სტრუქტურის შესწავლის და ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესი

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის  შესაბამისად, დამტკიცდა ,,ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის მფლობელობისა და კონტროლის (მმართველობის) სტრუქტურის შესწავლის და ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესი“.

წესი მიზნად ისახავს ანგარიშვალდებულ პირთათვის, კლიენტის მფლობელობისა და კონტროლის (მმართველობის) სტრუქტურის შესწავლისა და ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის პროცესთან დაკავშირებული სახელმძღვანელო მითითებების შექმნას, რაც თავის მხრივ, ანგარიშვალდებულ პირებს, ხელს შეუწყობთ სამუშაო პროცესები წარმართონ კანონის, ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფს (FATF) რეკომენდაციებისა და ევროკავშირის ფულის გათეთრების დირექტივების (2015/849 და 2018/843) შესაბამისად.