„აუდიტის კომიტეტები: შემდგომი განვითარების პერსპექტივები“ - თვინინგის პროექტის ფარგლებში ვებინარი გაიმართა

ვებინარის მიზანი აუდიტის კომიტეტების როლის მნიშვნელობის ხაზგასმა იყო კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების, მისი აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის და, შესაბამისად, ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებელთა ინტერესების უკეთ დაცვის ხელშეწყობაში

სრულად

სამსახურმა სდპ სტატუსის მქონე პირების განახლებული სია დაამტკიცა

საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად, 2020 წლის 25 ნოემბერს, სდპ სტატუსის მქონე პირების სია განახლდა

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის არსებითი პირობების და სადაზღვევო თანხის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 17 ოქტომბრის №12 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება

სრულად

„აუდიტის სფეროს განვითარების აქტუალური საკითხები: პროფესიის მომავალი“ - უკრაინაში საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა

სამსახურის წარმომადგენელი, უკრაინის აუდიტორული საქმიანობის საჯარო საზედამხედველო ორგანოსა და აუდიტორთა პალატის მიერ ორგანიზებულ ვირტუალურ საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით წარდგა

სრულად

სამსახურმა დისტანციური შეხვედრა გამართა, თემაზე: „ფასს სტანდარტები და მმართველობის ანგარიშგება - მნიშვნელოვანი სიახლეები”

16 ნოემბერს, სამსახურმა და IFRS Foundation-მა, მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის მხარდაჭერით, სდპ-ების, I და II კატეგორიის საწარმოებისთვის, ფასს სტანდარტის და მმართველობის ანგარიშგების შესახებ, დისტანციური შეხვედრა გამართეს

სრულად