კოვიდ 19-თან დაკავშირებული საიჯარო ქირის დათმობები - სამსახურმა ვებგვერდზე ფასს 16-ის შესწორებები განათავსა

IASB-ის მიერ მიღებული და გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შესწორებები - კოვიდ 19-თან დაკავშირებული საიჯარო ქირის დათმობები (ფასს 16-ის შესწორებები) - სამსახურმა ქართულ ენაზე თარგმნა და ვებგვერდზე განათავსა

სრულად

„2019 და 2020 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები“ - სამსახურის ვებგვერდზე ანგარიშგების განხილვის პრიორიტეტები გამოქვეყნდა

დოკუმენტი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სუბიექტების, მათი მომსახურე აუდიტორების, საზედამხედველო/მარეგულირებელი ორგანოებისა  და ანგარიშგებებით დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ შეიქმნა

სრულად

„აუდიტის კომიტეტები: შემდგომი განვითარების პერსპექტივები“ - თვინინგის პროექტის ფარგლებში ვებინარი გაიმართა

ვებინარის მიზანი აუდიტის კომიტეტების როლის მნიშვნელობის ხაზგასმა იყო კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების, მისი აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის და, შესაბამისად, ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებელთა ინტერესების უკეთ დაცვის ხელშეწყობაში

სრულად

სამსახურმა სდპ სტატუსის მქონე პირების განახლებული სია დაამტკიცა

საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად, 2020 წლის 25 ნოემბერს, სდპ სტატუსის მქონე პირების სია განახლდა

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის არსებითი პირობების და სადაზღვევო თანხის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 17 ოქტომბრის №12 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება

სრულად