2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

„აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიმართ მოკვლევის ჩატარების წესი“ დამტკიცდა

ხარისხიანი აუდიტორული მომსახურება გამჭვირვალე და სანდო ბიზნესგარემოს მთავარი საფუძველია. მისი დამსახურებით, ინვესტორებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისათვის მაღალი სანდოობით გამორჩეული ანგარიშგებები ხდება ხელმისაწვდომი, რაც სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებას ამარტივებს და, შედეგად, ბიზნესის განვითარებას უწყობს ხელს. 

აუდიტის სფეროს ხარისხისა და სანდოობის გასაუმჯობესებლად, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, საჭიროების შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მოკვლევა ჩატარდეს. სწორედ ამიტომ, „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ო” ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2022 წლის 15 ნოემბრის N ნ-10 ბრძანების შესაბამისად, „აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიმართ მოკვლევის ჩატარების წესი“ დამტკიცდა. 

წესის ამოქმედება საქართველოში აუდიტორული საქმიანობის სფეროს სანდოობისა და ხარისხის ზრდას ემსახურება, სამართალდარღვევათა თავიდან აცილების და გამოვლენის გზით. ის აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მოკვლევის ჩატარების წესსა და მეთოდოლოგიას არეგულირებს. 

მოკვლევა აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების საქმიანობის აუდიტის სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენას ისახავს მიზნად. გარდა ამისა, წესის შესაბამისად, შეფასდება აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიერ გაწეული აუდიტორული მომსახურების შესაბამისობა სამსახურის მიერ სამოქმედოდ შემოღებულ საერთაშორისო სტანდარტებთან/პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსთან.

სამსახურმა მოკვლევა შესაძლოა დაიწყოს, როგორც საკუთარი ინიციატივით (რისკზე დამყარებული მიდგომის საფუძველზე), ასევე , დაინტერესებული პირის მიერ წარდგენილი განცხადების საფუძველზე. სამსახურის (ან დაინტერესებული პირის) ინიციატივა მოკვლევის დაწყების თაობაზე უნდა ეფუძნებოდეს გონივრულ ეჭვს იმის შესახებ, რომ დარღვეულია კანონმდებლობის შესაბამისი მოთხოვნა.

ბრძანება 2023 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება.