სამსახურის ვებგვერდზე მმართველობის ანგარიშგებაზე აუდიტორის დასკვნის ფორმასთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო მითითება განთავსდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შემუშავებული სარეკომენდაციო მითითება მმართველობის ანგარიშგებაზე აუდიტორის დასკვნის ფორმასთან დაკავშირებით, სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა

სრულად

სამსახურის ნორმატიულ აქტებში განხორციელდა ცვლილება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის  2017 წლის 4 დეკემბრის №ნ-24, 2017 წლის 26 დეკემბერის №ნ-26, 2017 წლის 31 ოქტომბრის №ნ-17 ბრძანებებში განხორციელდა ცვლილებები

განახლებული ფასს სტანდარტები ქართულ ენაზე

სამსახურის ვებგვერდზე უკვე ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე თარგმნილი ფასს სტანდარტების განახლებული, 2018 წლის ვერსია

სრულად

სამსახურის 2017 წლის ანგარიში

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2017 წლის ანგარიში

სრულად

დამტკიცდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანებით, დამტკიცდა „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი“

სრულად

დამტკიცდა მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანებით, დამტკიცდა „მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი“

სრულად