2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

SARAS-მა, შპს „კონტექსტ კონსალტინგის“ მიერ AML მიმართულებით, განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე ბრძანება გამოსცა

შპს „კონტექსტ კონსალტინგმა “ (ს/კ: 402187307) მიერ 2024 წლის 27 ივნისს წარმოდგინა განცხადება ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის 5 (ხუთი) საათიანი პროგრამის შეთანხმების მოთხოვნით.

2024 წლის 28 ივნისს, სამსახურმა გამოსცა ბრძანება, შპს „კონტექსტ კონსალტინგის“ (ს/კ: 402187307)  განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე. ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის სარეგისტრაციო ნომერია - SARAS- AMLCFTCPD-04/24.

შპს „კონტექსტ კონსალტინგი“ სამსახურთან შეთანხმებული ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამას საჯაროდ განათავსებს. 

შპს „კონტექსტ კონსალტინგი“ სამსახურის მიერ 2024 წლის 20 მარტის N204 ბრძანებით აღიარებულ იქნა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად და შეთანხმებულ იქნა მის მიერ წარმოდგენილი 9 (ცხრა) საათიანი განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამა.