ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახური (SARAS) დაინტერესებული მხარეებისგან უკუკავშირის მიღების მიზნით AML/CFT მიმართულებით „ანგარიშვალდებული პირის მიერ შესაბამისობის კონტროლის სისტემის დანერგვის თაობაზე“ სამსახურის უფროსის ბრძანების პროექტს ასაჯაროებს

პროექტის მიღება, სამსახურის მიმართ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით ანგარიშვალდებულ პირებს დაეხმარება ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ვალდებულების შესრულებაში.

სრულად

ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები და მიმოხილვის პრიორიტეტები - მეოთხე გამოცემა

სამსახურმა განახლებული სახით შეიმუშავა ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობებისა და მიმოხილვის პრიორიტეტების ერთიანი დოკუმენტი სუბიექტების, მათი მომსახურე აუდიტორების, მარეგულირებელი/საზედამხედველო ორგანოებისა და ანგარიშგებებით დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ, სადაც ზემოხსენებულ საკითხებთან ერთად, ყურადღება გამახვილებულია ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგების მახასიათებლებსა და არსებითობაზე.

სრულად

სამსახურმა, „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ” საქართველოს კანონის ფარგლებში, ანგარიშვალდებული პირებისთვის საინფორმაციო შეხვედრა განმეორებით გამართა

შეხვედრის მიზანია, „ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის მფლობელობისა და კონტროლის (მმართველობის) სტრუქტურის შესწავლისა და ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის“ შესახებ დაინტერესებული მხარეების ინფორმირება

სრულად

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ ინფორმაციის განახლება

აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ 2023 წელს მიღებული შემოსავლების/თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის განახლება

სრულად

2023 წლის შედეგების შეჯამება

სამსახური აგრძელებს სფეროს განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარებას და გთავაზობთ 2023 წლის შედეგების შეჯამებას

სრულად