მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებისთვის განკუთვნილი შეხვედრა ანგარიშგების წარდგენის პროცესში დაშვებული შეცდომების და წარდგენის ფორმაში შეტანილი ცვლილებების მიმოხილვას ისახავდა მიზნად

სრულად

IFAC-ის მორიგი პუბლიკაცია COVID-19-თან დაკავშირებით - "აუდიტორის დასკვნის შედგენა COVID-19-ის გავლენის შედეგად შექმნილ ახლანდელ ცვალებად გარემოში" - სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა. დოკუმენტი გამოიცა იმ მიზნით, რომ გამოიკვეთოს ძირითადი პრიორიტეტული სფეროები, რომლებზეც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს პანდემიის გავლენის შედეგად შექმნილ ცვალებად გარემოში აუდიტორის დასკვნის შედგენისას.

იხილეთ დოკუმენტი.

სრულად

სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში აისახება ინფორმაცია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ

სრულად

სამსახური სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრს ქმნის, რომელიც წამყვანი ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკაზეა დაფუძნებული და პროფესიის გაძლიერებას ისახავს მიზნად

სრულად

მსოფლიო ბანკის და ევროკავშირის ფინანსური ჩართულობის და ანგარიშვალდებულების ერთობლივი პროექტი, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნულ ფონდთან თანამშრომლობით (RSF) აცხადებს გაფართოებულ ყოველწლიურ კონკურსს ანგარიშგების და გამჭვირვალობის ხარისხის ასამაღლებლად

სრულად

IFAC-მა გამოსცა მცირე საწარმოს უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფის საკონტროლო კითხვარი - როგორ გადავრჩეთ და გავხდეთ წარმატებული პანდემიის დასრულების შემდეგ

სრულად