2020 წლიდან, ერთი ფანჯრის პრინციპის გამოყენებით, "ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული წლიური და ნახევარწლიური ფინანსური ანგარიშგებები საქართველოს ეროვნულ ბანკს ანგარიშგების ვებგვერდის მეშვეობით ელექტრონულად წარედგინება

სრულად

IFAC-მა, COVID 19-ის პანდემიის გავლენის შედეგად შექმნილ ცვალებად გარემოში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტული საკითხების შესახებ, აუდიტორებისთვის საგანგებო პრაქტიკული მითითება გამოაქვეყნა. მითითება მოიცავს, როგორც იმ საკითხებს, თუ როგორ უნდა შეცვალონ ესა თუ ის მიდგომა აუდიტორებმა, ასევე, გამოყოფს შესაბამის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც სპეციფიკური საკითხების განხილვისას უნდა იქნას გათვალისწინებული. 

სამსახური საგანგებო პრაქტიკული მითითების ქართულ თარგმანს გთავაზობთ. 

სრულად

შემოსავლების სამსახურსა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს შორის, საგადასახადო ადმინისტრირების ოპტიმიზაციის მიზნით, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

სრულად

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში - "საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ" - ცვლილება განხორციელდა

სრულად

COVID 19-ის პანდემიამ მსოფლიო ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა. ახალი გარემოებების გათვალისწინებით, საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში მნიშვნელოვანი ცვლილებებია მოსალოდნელი. გამონაკლისს არც აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის სფერო წარმოადგენს - ჩნდება კითხვები, რომლებიც სათანადო რეაგირებასა და გადაჭრას მოითხოვს. 

სამსახურმა ვებგვერდზე განთავსებული სასარგებლო ბმულების განახლება დაიწყო. ამ ბმულების მეშვეობით შესაძლებელი იქნება კომპეტენტური სახელმწიფო უწყებების, საერთაშორისო და საზედამხედველო ორგანოების შესაბამისი მოსაზრებების და რეკომენდაციების გაცნობა.

სრულად

საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ინტეგრირებული, დაცული და მაღალხარისხიანი ელექტრონული სერვისის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად

სრულად