31 დეკემბერი
2019

აუდიტორული ფირმების, აუდიტორების და სხვა დაინტერესებული მხარეების საყურადღებოდ სამსახური აქვეყნებს ინფორმაციას 2019 წლის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის დაგეგმილი მიმართულებების შესახებ, სადაც ასევე ასახულია მონიტორინგის სახეები, ვადები, მონიტორინგის დაწყების ინდიკატორები და მონიტორინგის პროცესები (იხილეთ ბმული

სრულად

01 აპრილი
2019

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელებული ცვლილების თანახმად, განახლებული ინფორმაციების წარდგენისას არაუგვიანეს 1 აპრილისა აუდიტორებმა/აუდიტორულმა ფირმებმა, იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული წლის განმავლობაში არ მიუღიათ შემოსავალი, შესაბამის გრაფაში უნდა ასახონ ციფრი „0“

სრულად

20 მარტს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა სემინარი საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების წევრი აუდიტორებისთვის

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლები პარიზში, აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) რიგით მეცამეტე ინსპექციის სემინარს დაესწრნენ

სრულად

პრაღაში სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) საჯარო სექტორისთვის განკუთვნილი რიგით მეცხრე კონფერენცია გაიმართა, რომელშიც სამსახურის წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა. აღნიშნული ღონისძიება ყოველ წელს იმართება და სფეროში არსებული სიახლეების, მიღწევების და სამომავლო გეგმების მიმოხილვას ემსახურება

სრულად

სამსახურმა შეიმუშავა სახელმძღვანელო, რომელიც ეხება საქართველოსბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და უდიტის შესახებკანონით განსაზღვრული სუბიექტებისთვის ზომითი კატეგორიის განსაზღვრას

სრულად