01 ოქტომბერი
2018

“ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ 2016 წლის 8 ივნისის საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის მე-12 პუნქტის მიხედვით, საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებმა, პირველი და მეორე კატეგორიების საწარმოებმა და პირველი და მეორე კატეგორიის ჯგუფებმა სამსახურს ანგარიშგებები უნდა წარუდგინონ 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე

სრულად

სამსახურის, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტის - „მმართველობა განვითარებისათვის“ და მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამაში მონაწილე მხარეების ორგანიზებით, ტრენერთა ტრენინგის კომპონენტის შესახებ პრეზენტაცია გაიმართა

სრულად

სამსახურის ინიციატივითა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მხარდაჭერით, ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული პრეზენტაციები გაიმართა

სრულად

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის  ინიციატივით, ICAEW-მა  აზიის განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული ტექნიკური მხადაჭერის პროგრამის განხორციელება დაიწყო, რომლის მიზანია საქართველოში რეგისტრირებული აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების ხარისხის გაუმჯობესება

სრულად

აზიის განვითარების ბანკის ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში,  ინგლისისა და უელსის დიპლომირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტის (ICAEW) ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის წარმომადგენლები საქართველოს ეწვივნენ

სრულად

სამსახურის ინიციატივითა და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, USAID  G4G „მმართველობა განვითარებისათვის“ პროექტის დაფინანსებით, დაიწყო მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა მეორე და მესამე ზომითი კატოგორიის საწარმოებისთვის

სრულად