„ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანებაში განხორციელდა ცვლილება

სრულად

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, არსებული ვითარების გათვალისწინებით, სახელმძღვანელო მითითებებს გამოსცემს იმ სირთულეებთან დაკავშირებით, რომელთა წინაშეც ახალი კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) ზეგავლენის შედეგად შეიძლება აღმოჩნდნენ სუბიექტები ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების მომზადებისას.

სრულად

მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე, სამსახური აქტიურად თანამშრომლობს აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) სხვა წევრ სახელმწიფოთა ზედამხედველობის სამსახურებთან ამ გარემოებებისთვის მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო მითითებების შემუშავების მიზნით.

არსებული ვითარების გათვალისწინებით, სამსახური გამოსცემს სახელმძღვანელო მითითებებს იმ სირთულეებთან დაკავშირებით, რომელთა წინაშეც ახალი კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) ზეგავლენის შედეგად შეიძლება აღმოჩნდნენ აუდიტორები/ აუდიტორული ფირმები და სუბიექტები.

სრულად

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ითვალისწინებს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და საქართველოს მთავრობის რეკომენდაციებს და დროებით გადადის კორესპონდენციის წარმოების დისტანციურ რეჟიმზე. სამსახურში, განცხადებებისა და სხვა სახის კორესპონდენციის მიღება განხორციელდება მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. გთხოვთ, დოკუმენტის ელექტრონული (დასკანერებული) ვერსია გამოგზავნოთ ელ. ფოსტაზე  info@saras.gov.ge

ასევე, დროებით შეიცვალა სამსახურის ცხელი ხაზის ნომერი: 593 530 535; 557 930 829.

სრულად

სტანდარტის განახლების პროცესში მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, სამსახურმა აღნიშნულ დოკუმენტში შესატანი ცვლილებები ვებგვერდზე განათავსა

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო ყველა დაინტერესებულ ქვეყანას მსს ფასს სტანდარტში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით მოსაზრების გაზიარებისკენ მოუწოდებს

სრულად