2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახური (SARAS) დაინტერესებული მხარეებისგან უკუკავშირის მიღების მიზნით, რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებულ ბრძანების პროექტს აქვეყნებს

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებიდან გამომდინარე,  სამსახურის მიერ შემუშავებულ იქნა „ანგარიშვალდებული პირის  ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების ფორმების შევსებისა და წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის ბრძანების პროექტი. 

ბრძანების პროექტით გათვალისწინებული ანგარიშგების წარდგენის მიზანია, სამსახურმა, კანონმდებლობის შესაბამისად, შეძლოს პროფესიული მომსახურების გამწევ ბუღალტერთან, სერტიფიცირებულ ბუღალტერთან, აუდიტორთან, საბუღალტრო ფირმასთან და აუდიტორულ (აუდიტურ) ფირმასთან ასოცირებული ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების პროპორციულად ზედამხედველობის განხორციელება და შეფასება. ამასთან, ანგარიშგების წარდგენა, რეფორმის საწყის ეტაპზე, ანგარიშვალდებული პირებისთვის ცნობიერების დონის მნიშვნელოვნად ამაღლებას,  სამსახურისთვის კი, ანგარიშვალდებული პირების შესახებ რისკების დროულ მოპოვებას ხდის შესაძლებელს. 

პროექტის თანახმად, ანგარიშვალდებული პირი სამსახურს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის  წლიურ ანგარიშგებას ყოველწლიურად წარუდგენს. პირველი ანგარიშგების წარდგენა 2025 წელს მოხდება, როდესაც გამონაკლისის სახით, ანგარიშვალდებული პირი ნახევარწლიურ და წლიურ ანგარიშგებებს წარადგენს, რომელიც 7 ფორმისგან შედგება.

ანგარიშგების წარდგენა განხორციელდება ელექტრონულად, ანგარიშვალდებული პირების შესაბამისი რეესტრებიდან. საქმიანობის დამოუკიდებლად განმახორციელებელი სერტიფიცირებული ბუღალტრები, სხვა ანგარიშვალდებული პირებისგან განსხვავებით, ანგარიშგების წარსადგენად სამსახურის ვებგვერდზე სერტიფიცირებული ბუღალტრის რეესტრის შესაბამისი ჩანართით ისარგებლებენ.  სამსახური 2024 წლის ბოლომდე უზრუნველყოფს ანგარიშგების ელექტრონული წარდგენის პროგრამულ უზრუნველყოფას.

პროექტის შემუშავების პროცესში მნიშვნელოვანია დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა, შესაბამისად სამსახური ასაჯაროებს ბრძანების პროექტსა და მის დანართებს უკუკავშირის მიღების მიზნით. გთხოვთ, გაეცნოთ „ანგარიშვალდებული პირის  ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების ფორმების შევსებისა და წარდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის ბრძანების პროექტს და შესაბამის დანართებს ("ანგარიშგების ფორმები იურიდიული პირებისვის",  "ანგარიშგების ფორმები ფიზიკური პირებისთვის").

ასევე თანმდევ ცვლილებებს:

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ წინადადებები ან/და რეკომენდაციები 15 მაისის ჩათვლით, ელექტრონულად.