ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

ნათია გლოველი

ნათია გლოველი

დაიბადა 1982 წლის 24 იანვარს, ქ. თბილისში

  პროფესიული კარიერა

 • 02.2023 – დღემდე

  ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური

 • 10.2016 - 01.2023

  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს მდივანი

 • 10.2016 – 01.2023

  აპარატის უფროსი, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური

 • 10.2020 - დღემდე

  მოწვეული ლექტორი, ევროპის უნივერსიტეტი

 • 11.2018-01.2021

  EU Project ‘’Twinning Enhancing Accounting and Audit Quality in Georgia"

 • 10.2017 -09. 2018

  მოწვეული ლექტორი, საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

 • 07.2012-10.2016

  სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მთავარი იურისტი, სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკურ ცენტრი ,,დელტა’’

 • 07. 2012 – 10. 2016

  იურისტი, შპს ‘’Business World-Aviation’’

 • 07.2012 – 10.2015

  იურისტი, სს ,,თამ’’ თბილავიამშენი

 • 06.2006–03.2007

  ნორმატიული აქტების რეგისტრაციის, კოდიფიკაციის და სამართლებრივი ინფორმატიზაციის დეპარტამენტის სპეციალისტი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 • 03.2005–06.2006

  სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის სრულყოფის ხელშემწყობი სახელმწიფო კომისიის წევრი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

  განათლება

 • 09.2015 -დღემდე

  სამართლის სკოლის დოქტორანტი, New Vision University

 • 1999-2004

  სამართალმცოდნეობის მაგისტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, რუსული

  სერტიფიკატები

 • 2023

  Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

 • 2013

  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი საერთო სპეციალიზაციით

 • 2017

  სამართლებრივი ინგლისურის კურსი Cambridge Academy of Law (UK)