სდპ-ების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების დროებითი უფლებამოსილება

დასრულდა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების დროებითი უფლებამოსილების მინიჭების პროცესი.

აუდიტორული ფირმების ჩამონათვალი, რომლებსაც მიენიჭათ "საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების დროებითი უფლებამოსილება" იხილეთ აუდიტორული ფირმების რეესტრში, შემდეგი ფილტრის გამოყენებით - "მინიჭებული აქვს სდპ აუდიტის დროებითი უფლებამოსილება".

სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების დროებითი უფლებამოსილება მოქმედებს 2017 წლის 31 დეკემბრამდე. სამსახური ვალდებულია დაასრულოს აღნიშნული უფლებამოსილების მქონე იმ აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, რომელმაც მას ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნით მიმართა, და შესაბამისი შედეგები რეესტრში 2018 წლის 1 იანვრამდე ასახოს. სდპ-ის აუდიტის ჩატარების დროებითი უფლებამოსილება უქმდება, თუ აღნიშნული უფლებამოსილების მქონე პირი 2017 წლის 1 ოქტომბრამდე არ მიმართავს სამსახურს ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნით.