2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა, განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე ბრძანება გამოსცა

2024 წლის 20 მარტს სამსახურის მიერ გამოიცა ბრძანება შპს „კონტექსტ კონსალტინგის“ (ს/კ: 402187307) 2024 კალენდარული წლის პერიოდისთვის განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარებისა და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის პროგრამის შეთანხმების თაობაზე.

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით განგრძობითი განათლების მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის 2023 წლის 23 აგვისტოს №ნ-8 ბრძანებით დამტკიცებული წესი განსაზღვრავს პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით განგრძობითი განათლების მიღების მოთხოვნებს. 

წესის შესაბამისად, განგრძობით განათლების მომსახურების მიმწოდებლად აღიარების მიზნით და განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის/ტრენინგის შესათანხმებლად, დაინტერესებულმა პირმა უნდა მიმართოს სამსახურს ყოველწლიურად, განცხადებით, წერილობით ან ელექტრონულად 01 იანვრიდან – 01 ივლისამდე.

წესის თანახმად, ანგარიშვალდებული პირი ვალდებულია ყოველწლიურად, განგრძობითი განათლების მოთხოვნის შესრულებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 31 დეკემბრისა შესაბამისი რეესტრის საკუთარ გვერდზე, განგრძობითი განათლების ჩანართში, შეავსოს მონაცემები განგრძობითი განათლების მიღების შესახებ. 

განგრძობითი განათლების მომსახურების მიმწოდებლების შესახებ ინფორმაცია განთავსდება სამსახურის ვებგვერდზე.