2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, სამსახურს Country-By-Country Reporting საკითხებზე ექსპერტული მხარდაჭერა გაეწია

„ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“ პროექტის ფარგლებში, Country-By-Country Reporting მოთხოვნების დანერგვის საკითხზე, ცნობიერების ამაღლებისა და პროცესის შემდგომი ინიცირების საჭიროებებზე სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის თანამშრომლებს, 14-29 დეკემბერს დარგის საერთაშორისო ექსპერტის, ლიეტუვის ყოფილი ფინანსთა მინისტრის, რიმანტას შაჯიუსის მხრიდან ექსპერტული დახმარება გაეწიათ.

ხსენებული მხარდაჭერა ეხმიანება დირექტივის მოთხოვნებს Country-By-Country ანგარიშგებასთან დაკავშირებით, რომლებიც ევროკავშირის მასშტაბით ვრცელდება. დირექტივაში ცვლილება 2021 წელს განხორციელდა  და წევრ ქვეყნებს მიმდინარე წლისთვის დაევალათ ადგილობრივ კანონმდებლობაში განახლებული მოთხოვნების ასახვა. ევროკავშირში, მულტინაციონალური საწარმოები მომდევნო წლების საანგარიშგებო პერიოდებისთვის წარადგენენ Country-By-Country ანგარიშგებას, რომელიც ემსახურება მასშტაბური საწარმოების ფინანსური გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას. 

პროექტის ფარგლებში, 27 ნოემბერს გაფართოებული შეხვედრა შედგა თემატურად დაკავშირებული უწყებებთან. ექსპერტის მიერ, საკითხზე ინფორმაცია სამსახურთან ერთად მიეწოდა სსიპ - შემოსავლების სამსახურის, სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის თანამშრომლებს, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის საბჭოს წევრებსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებს. 
საქართველოს ევროპული პერსპექტივისა და მიმდინარე მოცემულობის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია ევროკავშირში არსებული რეგულაციების დამკვიდრება და განხორციელება ადგილობრივ დონეზე. შესაბამისად, საერთაშორისო ექსპერტი სამსახურის თანამშრომლებს დაეხმარა საკითხზე ცნობიერების ამაღლებასა და კანონმდებლობაში საჭირო ცვლილებების იდენტიფიცირებაში.

პროექტის ფარგლებში, გაიწერა სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელიც სამსახურისთვის ღირებულია ცვლილების ინიციირებისა და განხორციელებისათვის. გამომდინარე იქედან, რომ სამსახური ინტენსიურად მუშაობს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ფარგლებში  კანონმდებლობის დინამიურ აპროქსიმაციაზე, მნიშვნელოვანია კომპეტენციურად კუთვნილ საკითხებზე საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება. 

„ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“  პროექტის მიზანია საქართველოს საჯარო უწყებების შესაძლებლობების გაძლიერება და შემდგომი გაუმჯობესება ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრების გზით.