ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის ნორმატიულ აქტებში ცვლილებები განხორციელდა

ცვლილებები განხორციელდა სამსახურის შემდეგ ნორმატიულ აქტებში: 

• „ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესი“

• „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესი“

• ,,აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიმართ მოკვლევის ჩატარების წესი“
 
• „განგრძობითი განათლების სტანდარტი“


ცვლილებები გამოწვეულია ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტებით ჩანაცვლებით და ემსახურება რეფორმის მიზნებთან დაახლოებას.

სამსახურის ზემოაღნიშნული ნორმატიული აქტების კონსოლიდირებული ვერსიები შეგიძლიათ იხილოთ სამსახურის ვებგვერდზე და საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეზე.