ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სამსახური 2023-2026 წლების სტრატეგიას აქვეყნებს

 

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური აქვეყნებს 2023-2026 წლების სტრატეგიულ მიზნებს. საკუთარი სტრატეგიის მკაფიო ფორმულირებითა და დოკუმენტის სახით საჯაროდ გაზიარებით, სამსახური ხაზს უსვამს მისი საქმიანობის გამჭვირვალობას, მიზნად ისახავს სამსახურსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის კომუნიკაციის და ზოგადად, ანგარიშვალდებულების დონის გაზრდას, ასევე რეფორმისადმი ნდობის გაღრმავებას.

სამსახური გეგმავს აღნიშნული დოკუმენტის პერიოდულ განახლებასა და გასაჯაროების პრაქტიკის დანერგვას. ამდენად, სამსახური მზაობას გამოთქვამს დოკუმენტთან დაკავშირებული უკუკავშირის მიღებაზე სხვა დაინტერესებული მხარეებისგან, პროფესიის ცალკეული წარმომადგენლებისგან, ზედამხედველობას დაქვემდებარებული სუბიექტებისგან, სხვა მარეგულირებელი ორგანოებისგან და სახელმწიფო უწყებებისგან, რათა მაქსიმალურად გაითვალისწინოს ყველა ღირებული პერსპექტივის შემცველი შეხედულება და მოსაზრება.

დოკუმენტი მომზადებულია მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ხელშეწყობით. ამასთან, ის განხილულია სამსახურთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს მიერ, რომელშიც წარმოდგენილია რეფორმით დაინტერესებული მხარეები, როგორც საჯარო, ისე კერძო და სამოქალაქო სექტორიდან. მხარდაჭერისა და დოკუმენტის მომზადების პროცესში ჩართულობისთვის სამსახური მადლობას უხდის მსოფლიო ბანკსა და საბჭოს.

 

იხილეთ სამსახურის სტრატეგია 2023-2026