ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

კანონიერ ძალაში შევიდა სამსახურის მიერ, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიმართულებით განგრძობითი განათლების საკითხზე შემუშავებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

კანონიერ ძალაში შევიდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის №ნ-8 ბრძანება, „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით განგრძობითი განათლების მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე“. ასევე, ძალაში შევიდა სამსახურის მიერ შემუშავებული „განგრძობითი განათლების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 18 აგვისტოს №ნ-13 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ბრძანება №ნ-9.

განგრძობითი განათლების პროცესში მონაწილეობა ყველა ანგარიშვალდებულ პირს დაეხმარება „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესრულებისთვის საჭირო კომპეტენციის შეძენა/განვითარებაში, ასევე, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის საკითხებზე არსებული, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო პრაქტიკის გაცნობასა და გაანალიზებაში.

 

წესის მიღება მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების სფეროში არსებული, მუდმივად მზარდი და ცვალებადი რისკები ანგარიშვალდებულ პირებს აყენებს გამოწვევებისა და საფრთხეების წინაშე, რაც მათგან ინფორმაციულ მზადყოფნას, სწრაფ და ადეკვატურ რეაგირებას მოითხოვს.

გაეცანით: 

ბრძანება №ნ-8 

ბრძანება №ნ-9