2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა 2022 წლის ანგარიში ვებგვერდზე გამოაქვეყნა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა ვებგვერდზე 2022 წლის ანგარიში განათავსა. 

წლიური ანგარიში სამსახურის მიზნებს, ამ მიზნების მისაღწევად წლის განმავლობაში განხორციელებულ ღონისძიებებს და სხვადასხვა მიმართულებით გაანალიზებულ საინტერესო სტატისტიკურ მონაცემებს ასახავს. დოკუმენტში მოცემულია ისეთი მაჩვენებლები, როგორიცაა ანგარიშგების წარდგენა, რეგისტრაცია, პროფესიული მომსახურების ბაზრის მოცულობა, ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები და სხვ.