2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრების ელექტრონული ფორმით წარმოების წესების თაობაზე პირველი შეხვედრა გამართა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა, 25 მაისს პროფესიული მომსახურების გამწევ ბუღალტრებთან და საბუღალტრო ფირმებთან საინფორმაციო სახის შეხვედრა გამართა Webex-ის მეშვეობით. 

შეხვედრის განსახილველ საკითხს წარმოადგენდა ,,პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების წესის, მათი სტრუქტურისა და ფორმის, მათში ასახული ინფორმაციის ნუსხის და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის 2023 წლის 2 მაისის №ნ-3 ბრძანებით დამტკიცებული წესი და რეესტრების ელექტრონული ფორმით წარმოების საკითხები.

შეგახსენებთ, რომ ანალოგიური შეხვედრა 29 მაისსაც არის დაგეგმილი. დასასწრებად, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ აქ.  

გაცნობებთ, რომ რეესტრები სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდება 29 მაისიდან.