2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საბჭოში მოწვეული პირების შემადგენლობა დამტკიცდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს მიმდინარე წლის 26 აპრილის გადაწყვეტილებით, საბჭოში მოწვეული პირები არიან:  

ანდრია მანელაშვილი - საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის დეპარტამენტის უფროსი;
სალომე სხირტლაძე -  საქართველოს ეროვნული ბანკის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი;
პანაიოტის იანოპულოსი - საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოს (HAASOB) დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე, ევროპის აუდიტის საზედამხედველო ორგანოთა კომიტეტის (CEAOB) წევრი.