2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

განახლებული ფასს სტანდარტები სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ კანონის შესაბამისად, სამოქმედოდ იქნა შემოღებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს სტანდარტები) ლურჯი წიგნის 2023 წლის გამოცემა. ქართულ ენაზე თარგმნილი სტანდარტები ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის. 

2023 წლის ფასს სტანდარტების ძირითადი ცვლილებები განაპირობა ფასს 17-ის გამოცემამ.ფასს 17-ით გამოწვეული ცვლილებები შევიდა შემდეგ სტანდარტებში: ფასს 1, ფასს 3, ფასს 5, ფასს 7, ფასს 9, ფასს 15, ბასს 1, ბასს 7, ბასს 16, ბასს 19, ბასს 28, ბასს 32, ბასს 36, ბასს 37, ბასს 38 და ბასს  40. ასევე შეიცვალა სააღრიცხვო შეფასების განმარტება (ბასს 8) და მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა ბასს 1-ში 2021 წლის თებერვალში გამოცემული დოკუმენტის  - „ინფორმაციის გამჟღავნება სააღრიცხვო პოლიტიკის შესახებ“ - შედეგად  (და სხვა რამდენიმე სტანდარტის შესაბამისი ცვლილება).

აღსანიშნია, რომ სამსახური საწარმოთა მიერ წარმოდგენილ ფინანსურ ანგარიშგებებს ფასს სტანდარტებთან მათი შესაბამისობის დასადგენად განიხილავს და აღნიშნული პროცესის მეტი გამჭვირვალობისთვის, ყოველწლიურად ამზადებს დოკუმენტს - ანგარიშგების განხილვის პრიორიტეტები. აღნიშნული დოკუმენტი სუბიექტებს ფასს სტანდარტებთან შესაბამისი მაღალი ხარისხის ანგარიშგებების წარდგენაში დაეხმარება. გარდა ამისა, სამსახურმა ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობების დოკუმენტის მესამე გამოცემა გამოაქვეყნა, სადაც საწარმოთა მიერ წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების სტანდარტთან შესაბამისობის განხილვის შედეგად გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობებია შეჯამებული.


აღსანიშნია, რომ 2023 წელს, საქართველო პირველია იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც თარგმნეს და სამოქმედოდ შემოიღეს ლურჯი წიგნის 2023 წლის გამოცემა.