ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სამსახურმა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით განგრძობითი განათლების მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე“ კანონქვემდებარე აქტის პროექტი შეიმუშავა

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად,  სამსახურის მიერ შემუშავებულ იქნა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანების პროექტი „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით განგრძობითი განათლების მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე“. განგრძობითი განათლების პროცესში მონაწილეობა ყველა ანგარიშვალდებულ პირს დაეხმარება  „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესრულებისთვის საჭირო კომპეტენციის შეძენა/განვითარებაში, ასევე, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის საკითხებზე არსებული ადგილობრივი და საერთაშორისო პრაქტიკის გაცნობა/გაანალიზებაში. 

შესაბამისად, გთხოვთ გაეცნოთ განგრძობითი განათლების მიღების წესსა და განმარტებით ბარათს და გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები. 

აქტთან დაკავშირებით, დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ 2023 წლის 31 მარტის ჩათვლით, ელექტრონულად წარმოადგინონ წინადადებები და შენიშვნები.