2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

IAASB-მა ნაკლებად რთული საწარმოთა ჯგუფების აუდიტის თაობაზე საჯარო კონსულტაციები დაიწყო

IAASB-მა განსახილველად შემოთავაზებულ ნაკლებად რთული საწარმოების  აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტში, ჯგუფის აუდიტისადმი მიძღვნილ სექციაზე საჯარო კონსულტაციები დაიწყო.

ნაწილი 10 - ჯგუფის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი - განსახილველად შემოთავაზებული განყოფილებაა, რომელიც ნაკლებად რთული საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განსახილველად შემოთავაზებულ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტში შევა მას შემდეგ, რაც საბოლოო სახით ჩამოყალიბდება.

აღსანიშნია, რომ თავდაპირველად ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტის განსახილველი პროექტის ფარგლებში ჯგუფის აუდიტი არ იყო გათვალისწინებული, თუმცა, დაინტერესებულ მხარეთა უკუკავშირის გათვალისწინებით, IAASB-მა შეცვალა თავისი გადაწყვეტილება ჯგუფის აუდიტის გამორიცხვის შესახებ. 

პროექტში ჯგუფის აუდიტის გათვალისწინებით, IAASB-მა ცვლილებები შეიტანა განსახილველად შემოთავაზებული  ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტის უფლებამოსილებაში, მაგალითად, IAASB-მა გააუქმა სტანდარტის ჯგუფის აუდიტში გამოყენების აკრძალვა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პროცესში კომპონენტის აუდიტორები მონაწილეობენ, იშვიათი შემთხვევების გამოკლებით, როდესაც ჯგუფის აუდიტის ფარგლებში ადგილზე ფიზიკურად ყოფნა აუცილებელია კონკრეტული აუდიტის პროცედურის ჩასატარებლად (მაგალითად, მარაგის ინვენტარიზაციის პროცესზე დასწრებისას ან მატერიალური აქტივების დათვალიერებისას). 

IAASB-ი დაინტერესებული მხარეებისგან კომენტარებს ელის განსახილველ პროექტთან დაკავშირებით 2023 წლის 2 მაისამდე.