2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

„ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები“ - სამსახურის ვებგვერდზე დოკუმენტის მესამე გამოცემა განთავსდა

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, ევროკავშირის პრაქტიკის გამოყენებით, ყოველწლიურად განიხილავს საწარმოთა მიერ წარდგენილ ფინანსურ ანგარიშგებებს.

ანგარიშგებების სტანდარტთან შესაბამისობის განხილვის შედეგად, სამსახურმა „ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობების“ რიგით მესამე დოკუმენტი შეიმუშავა. დოკუმენტში ასახულია სამსახურის მიერ 2022 წელს შერჩეული 2020-2021 წლების პერიოდში წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის განხილვის პროცესში გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობები. კერძოდ, სამსახურის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში შეჯამებულია სდპ-ების, I და II კატეგორიების საწარმოთა ნაწილის (სდპ-ების 3%; I კატეგორიის 7%; II კატეგორიის 2%) 2020-2021 წლების ფინანსური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის განხილვის შედეგად გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობები, რომელთა გათვალისწინებით სუბიექტები შეძლებენ უფრო მაღალი ხარისხის ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენას. 

2020-2021 წლების ფინანსური ანგარიშგებების განხილვისას სამსახურმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა შემდეგ სტანდარტებზე: ბასს 1, ფასს 7, ფასს 9, ბასს 24, ბასს 7, ბასს 16, ბასს 2, ბასს 8, ბასს 32. 

აღსანიშნია, რომ პროცესის გამჭვირვალობისთვის სამსახური ყოველწლიურად აქვეყნებს ანგარიშგებების განსახილველად შერჩევის კრიტერიუმებს, ფასს სტანდარტებთან შეუსაბამობების გამოვლენისა და მათი გასწორების შესახებ. 
სამსახურის ხედვით, აღნიშნული ინფორმაციის გასაჯაროება ხელს შეუწყობს წარდგენილი ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის ხარისხის ამაღლებას.